-
 
 . .

 | 
 

 01_ ( )

   


: 01_ ( )     29 2013 - 18:52


1ܠ ٱ ٱٰ . .......... - 1 - 2 1
2ܠ ٱٰ ٱ . .......... - 1 - 3 1
3ܠ ٱ ٱٰ ٱ . .......... - 1 - 6 1
4ܠ ٓٓ . .......... - 1 - 1 2
5ܠ ٱ ٱ ٱٰ ٰ . .......... - 1 - 3 2
6ܠ ٰ۟ٓ ٰ ۭ ۖ ٰ۟ٓ ٱ . .......... - 1 - 5 2
7ܠ ٱ ٰ . .......... - 1 - 12 3
8ܠ ٱ ٰ . .......... - 1 - 15 3
9ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ۟ ٱٰ ٱٰ ٰ ۟ . .......... - 1 - 16 3
10ܠ ۢ ٱ ٰۭ ۭ ۭ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۢ ٱٰ . .......... - 1 - 19 4
11ܠ ٱ ٱ ٰۭ ٱ ۭ ٱ ۭ ۦ ٱٰ ۭ ۖ ۟ ۭ . .......... - 1 - 22 4
12ܠ ٱ ٱ ۢ ٰۦ ٱ ۦٓ ٱ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ . .......... - 1 - 27 5
13ܠ ۞ ٱ ٱ ٱٰ ۚ . .......... - 1 - 44 - 7
14ܠ ٱ ٰ۟ ٰ . .......... - 1 - 46 7
15ܠ ۞ ۟ ۭ ٰ ٱ ۥ ۢ . .......... - 1 - 75 11
16ܠ ٱ . .......... - 1 - 77 12
17ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ۟ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱ . .......... - 1 - 86 13
18ܠ ٰ۟ ۭ ۥ ۭ ۚ . .......... - 1 - 100 15
19ܠ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ۢ . .......... - 1 - 107 17
20ܠ ٔ۟ ٰ ۗ ٱ ٱٰ ٱ . .......... - 1 - 108 17
21ܠ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۦٓ ٰ۟ٓ ۦ ۗ ۦ ٰ۟ٓ ٱٰ . .......... - 1 - 121 19
22ܠ ٱ ۢ ۟ ٰ ٰ ٰۦ ٰ ٰ ٰۭ ٰۭ ۥ . .......... - 1 - 133 20
23ܠ ٰۦ ٰ ٰ ٱ ۟ ٰٰ ۗ ٱ ۗ ٰ ۥ ٱ ۗ ٱ ٰ . .......... - 1 - 140 21
24ܠ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۖ ۭ ٱ . .......... - 2 - 146 23
25ܠ ٱ ۖ ٱ . .......... - 2 - 147 23
26ܠ ٱ ٰ ۭ ٓ۟ ٰ . .......... - 2 - 156 24
27ܠ ٰ۟ٓ ٰۭ ۭ ۖ ٰ۟ٓ ٱ . .......... - 2 - 157 24
28ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ۟ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٱ . .......... - 2 - 175 26
29ܠ ۭ ٰۢ ۚ ٰ ۢ ۭ ۚ ٱ ۥ ۭ ۢ ۖ ۭ ۭ ۥ ۚ ۟ ۭ ۖ . .......... - 2 - 184 28
30ܠ ٱ ٱ ٰ ۚ ۭ ۭ ۗ ٱ ۖ ٱٰٔ ٰ ٱ۟ ٱ ۚ ۟ ٱ۟ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ۟ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ٱٰ ۗ ٱ ۗ ٰ ٱ ٰۦ . .......... - 2 - 187 29
31ܠ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۭ ۚ ٱٰ ٱ۟ ٱٰ ۚ ٱ۟ ٱ ٱٓ۟ ٱ ٱ . .......... - 2 - 194 30
32ܠ ٱ ۭ ٰۭ ۚ ٱ ٱ ۗ ۟ ۢ ٱ ۗ ۟ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٰٓ۟ ٱٰ . .......... - 2 - 197 31
33ܠ ٰ۟ٓ ۭ ۟ ۚ ٱ ٱ . .......... - 2 - 202 31
34ܠ ۟ ٱ ٱ ۟ ۖ ٱ ٱ ۟ ٰ ٱ ٱ ۟ ۥ ٰ ٱ ۗ ٱ ۭ . .......... - 2 - 214 33
35ܠ ٱٰ ۖ ۢ ۢ ٰۢ ۗ ۟ ٔ ٱ ۖ ٱ ٱ ۦ ۗ ٱ ۚ ٱ ٰ۟ٓ ٱٰ . .......... - 2 - 229 36
36ܠ ۞ ٱ ۟ ٰ ٱ ٱ ۟ ٰ ۚ ٱ ٱ ٰ ٱ . .......... - 2 - 243 39
37ܠ ٱ ۢ ٓ ٰٓ ۢ ٰٓ ۟ ۢ ٱ ۭ ٰ ٱ ۖ ٱ ٰ۟ ۖ ۟ ٰ ٱ ٰ ۖ ٱ ۟ ۭ ۗ ٱ ۢ ٱٰ . .......... - 2 - 246 40
38ܠ ٱ ٰ ٱ ٱ ۚ ۥ ۭ ۭ ۚ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ۥٓ ۦ ۚ ۖ ۢ ۦٓ ۚ ٱٰٰ ٱ ۖ ٔۥ ۚ ٱ ٱ . .......... - 3 - 255 42
39ܠ ٱ ٱ ۟ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ٓ۟ ٱٰ ٱ ٱٰ ۗ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ۖ ٰ . .......... - 3 - 257 43
40ܠ ٱ ٰۦ ۦٓ ٰ ٱ ٱ ٰۦ ٱ ۦ ۠ ۦ ۖ ٰۦ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ . .......... - 3 - 258 43
41ܠ ٱ ٰ ۢ ٰ ٰ ۦ ٰ ٱ ۖ ٱ ۟ ۢ ۥ ۖ ۖ ۢ ۖ ۟ ۢ ٱ ٰ ۖ ٱ ٰ ۭ ۖ ٱ ٱ ۭ ۚ ۥ ٱ ٰ ۢ ۭ . .......... - 3 - 259 43
42ܠ ٱ ٰ ٱ ۟ ۭ ۭ ۙ . .......... - 3 - 262 44
43ܠ ۥ ۭ ۢ ۢ ٱٰ ۥ ٱٰ ٱ ۥ ۭ ۭ ۭ ٱ ۗ ٰ ٱ ٱٰ . .......... - 3 - 266 45
44ܠ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ۭ ۭ ۗ ٱ ٰ ۭ . .......... - 3 - 268 45
45ܠ ٱ ٰ ٱ ٱ ۭ ۭ . .......... - 3 - 274 46
46ܠ ٱ ٱٰ۟ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ٓ۟ ٱ ٱٰ۟ ۗ ٱ ٱ ٱٰ۟ ۚ ۥ ۭ ۦ ٱٰ ۥ ۥٓ ٱ ۖ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ۖ ٰ . .......... - 3 - 275 47
47ܠ ٓٓ . .......... - 3 - 1 50
48ܠ ٱ ٰ ٱ ٱ . .......... - 3 - 2 50
49ܠ ٱ ٱ ٱ . .......... - 3 - 16 52
50ܠ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ٱ . .......... - 3 - 17 52
51ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ . .......... - 3 - 22 52
52ܠ ٱ ۟ ۭ ٱٰ ٰ ٰ ٱ ٰ ۭ . .......... - 3 - 23 53
53ܠ ٱ ٱ . .......... - 3 - 60 57
54ܠ ٱ ۥٓ ٱٰٰ ٱ ۭ ۭ . .......... - 3 - 83 60
55ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱٰٓ ٱ . .......... - 3 - 87 61
56ܠ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ . .......... - 4 - 134 67
57ܠ ٰ۟ٓ ۭ ٰۭ ٱٰ ٰ ۚ ٱٰ . .......... - 4 - 136 67
58ܠ ۟ ٱ ٱ ٱ ٰ۟ ٱٰ . .......... - 4 - 142 68
59ܠ ٱ ٰ ٱ ۢ ۢ ٱ ٰ ۚ ٱ . .......... - 4 - 162 71
60ܠ ٰ ۭ ٰ ٰ ۖ ۗ ٱ ٰ ۢ ۭ . .......... - 4 - 165 71
61ܠ ٱ ۟ ٰ ۟ ۟ ۗ ٱ۟ ٱ ٰ . .......... - 4 - 168 72
62ܠ ٱ ٱ۟ ٱ ۢ ٱ ۚ ۟ ٱ۟ . .......... - 4 - 172 72
63ܠ ٱ ٱ ٱ ۟ ٱ ٰۭ ۟ ٱ ٱ . .......... - 4 - 173 72
64ܠ ٱ ٓ۟ ٱ ٰ ۢ ٱ ۗ ۭ ٱٰ ٱ ٰ . .......... - 4 - 183 74
65ܠ ٱ ٱ ٰۭ ۭ ٰ ٱٰٰ ٱ ٰ ٰۭ ٰ ٱ . .......... - 4 - 191 75
66ܠ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ۢ ۟ ٰ ۚ ٱٰٰ ٰٰ ٰٰۭ ٱ ۚ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ۟ ۗ ٱ ۭ ۭ . .......... - 5 - 34 84
67ܠ ٱ ٱ ٱ ٰ ٱ ۦ ۗ ٰ ۭ ۭ . .......... - 5 - 37 84
68ܠ ٱ ۟ ۭ ٱٰ ٱٰ ۟ ٱ . .......... - 5 - 44 85
69ܠ ٱ ۚ ٱ . .......... - 5 - 49 86
70ܠ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ۦٓ ۭ . .......... - 5 - 50 86
71ܠ ٱ ۟ ۭ ٱٰ ٱ ٱٰ ۟ ٰٓ ٰ ٱ ۟ . .......... - 5 - 51 86
72ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ۖ ٱ ۥ . .......... - 5 - 52 87
73ܠ ۭ ٱ ۭ ٱ . .......... - 5 - 53 87
74ܠ ٱ ٰ ٰ ٱ ۦ ۖ ٰ ٱٰ ٱ ٰ ۭ . .......... - 5 - 54 87
75ܠ ٱ ۟ ٓ۟ ٱٰ ٓ۟ ۟ ۦ ٱٰ ٰۢ ۭ . .......... - 5 - 60 88
76ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٓ ۢ ۭ . .......... - 5 - 63 88
77ܠ ٱ ۟ ٰ ٱ ۖ ٱ ۟ ٰ ٱٰ ٰٓ۟ ٱٰ ۖ ٱٰ . .......... - 5 - 76 90
78ܠ ٱ ٓ۟ ۟ ٱٰ ۟ ٱٰ ٱ ۭ ٱ ٱ ۭ ۚ ۟ ٱ ٰٓ ۢ ۢ ۗ ٰ ٱ ۭ ٱ ۭ ٱٰ . .......... - 5 - 77 90
79ܠ ۟ ٱ ۢ ۢ ۗ ۭ ۟ ٰۦ ٱ ۖ ۭ ۟ ٰۦ ۚ ۭ ٱ ۖ ٰٓ ٱ ۭ . .......... - 5 - 78 90
80ܠ ٱ ۚ ٱ ۟ ٱٰۭ ۭ . .......... - 5 - 82 91
81ܠ ٱ ٰ ۚ ٰ ٱٰ ۗ ٱ ۭ . .......... - 5 - 87 92
82ܠ ٰ۟ٓ ٰ ۭ . .......... - 5 - 121 97
83ܠ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ۭ . .......... - 5 - 139 100
84ܠ ٱ ۭ ٱ ٓ۟ ٰ ۭ ٓ۟ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٰ ٱ . .......... - 5 - 141 101
85ܠ ٰ۟ٓ ٱٰ ۭ ۚ ٰ ۭ ۭ . .......... - 6 - 151 102
86ܠ ٱ ٱٰ ۖ ٱ ۟ ٱٰ ۭ ۭ ۖ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٱ ۟ ٱٰ ٰ ٓ ۢ ۗ ٱٰ ۥ ٱ ٱٰ . .......... - 6 - 5 107    


: : 01_ ( )     30 2013 - 17:17

87ܠ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ٰ ۢ ۭ . .......... - 6 - 40 114

88ܠ ٱٰ ۚ ٱ ۭ ۢ . .......... - 6 - 50 116

89ܠ ٱ ۥ ۚ ٱ ۭ ۭ . .......... - 6 - 74 120

90ܠ ٱ ۥ ٰۭ ۖ ٱ ۭ ۗ ٱ۟ ٱ ٱٓ . .......... - 7 - 96 124

91ܠ ٱٓ۟ ٱ ٱ ٱ ۭ ۭ . .......... - 7 - 98 124

92ܠ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ۟ . .......... - 7 - 1 128

93ܠ ۟ ۢ ٰ ٱ ٱ ۭ ٱٰ ٰ ۢ . .......... - 7 - 6 128

94ܠ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۘ ٱ ٓ۟ . .......... - 7 - 20 130

95ܠ ٱ ۟ ٰٓ ۚ ۟ . .......... - 7 - 24 130

96ܠ ٱ ۟ ٓ۟ ٰ ٰ۟ٓ ٱ . .......... - 7 - 82 138

97ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٰٓ ۭ ۟ ٰ . .......... - 7 - 89 138

98ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ۗ ٔ ۖ ٰ ٰ . .......... - 7 - 90 138

99ܠ ٱ ۖ ٰ ۖ ٱ . .......... - 7 - 106 141

100ܠ ٱ ۭ ٱٓ ٱٰ ۭ ۚ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۭ ٱ ۖ ٱ . .......... - 8 - 114 142

101ܠ ۭ ٰ ۥ ۭ ۦ ٱ ۥ ٱٰ ۢ ۚ ٰ ٰ ۟ . .......... - 8 - 122 143

102ܠ ٓ۟ ٱٰ ٰ ٰ . .......... - 8 - 156 149

103ܠ ۟ ٱٰ ٰ ۚ ۭ ۭ ۭ ۚ ٰٔ ٱ ۗ ٱ ٰ ٓ ٱ ۟ . .......... - 8 - 157 149

104ܠ ٓٓٓ . .......... - 8 - 1 151

105ܠ ٱ۟ ۟ ۦٓ ۗ ۭ . .......... - 8 - 3 151

106ܠ ٱ ٱ ۭ ٱ ٰ . .......... - 8 - 45 156

107ܠ ٰٓ ٱ ٱ ۚ ٱ۟ ٱ . .......... - 8 - 49 156

108ܠ ٱ ٱ۟ ۭ ۭ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٰ ۟ ٰ ۟ ٰٔ . .......... - 8 - 51 156

109ܠ ٱ۟ ۭ ۚ ۥ ٱ . .......... - 8 - 55 157

110ܠ ٰٰ ٱ . .......... - 8 - 62 158

111ܠ ۭ ٰ ۢ ۟ . .......... - 8 - 63 158

112ܠ ٰٰ ۠ . .......... - 8 - 68 159

113ܠ ۭ ٰ ۢ ۚ ٱٓ۟ ۢ ۢ ٱ ۭۜ ۖ ٱٓ۟ ٱ . .......... - 8 - 69 159

114ܠ ٱ ۟ ۭ ۟ ۚ ٱ ۟ ۭ ۟ ٱٰ . .......... - 9 - 92 162

115ܠ ٱٰٓ ٰۭ . .......... - 9 - 97 163

116ܠ ٱٰٓ ۭ . .......... - 9 - 98 163

117ܠ ۟ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱٰ . .......... - 9 - 99 163

118ܠ ٱ ۢ ٰ ۚ ٰ . .......... - 9 - 100 163

119ܠ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۥ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ٱٰٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۟ ۦ ٱ۟ ٱ ٱٓ ۥٓ ۙ ٰ۟ٓ ٱ . .......... - 9 - 157 170

120ܠ ٓ۟ ۭ ۢ ۖ ٱ . .......... - 9 - 173 173

121ܠ ۟ ۗ ۚ ۭ . .......... - 9 - 184 174

122ܠ ۟ ٱٰٰ ٱ ٱ ۢ ٰٓ ٱ ۖ ۭ ۥ . .......... - 9 - 185 174

123ܠ ۭٔ . .......... - 9 - 191 175

124ܠ ۭ ۖ ۢ ۖ ۭ ۖ ۭ ۗ ٱ۟ . .......... - 9 - 195 175

125ܠ ٱ ٱٰ ٰ . .......... - 9 - 3 177

126ܠ ٰ۟ٓ ٱ ۭ ۚ ٰ ۭ ۭ ۭ . .......... - 9 - 4 177

127ܠ ٱ ٰ ۢ . .......... - 10 - 56 184

128ܠ ٱٰٔ ٱ ۭ ۚ ۭ۟ ۭ ۟ ۟ ۚ ۭ ٓ۟ ٱ ۗ ٱ ٱٰ . .......... - 10 - 66 185

129ܠ ٱ۟ ٰٔ ٱ ۭ ۭ ۟ ۦٓ ۚ ۟ . .......... - 10 - 9 188

130ܠ ٰ ۭ ٓ۟ ٰ ۟ ٱ ۚ ۚ ٱ . .......... - 10 - 13 188

131ܠ ۟ ٱ ٱ ٰ۟ ۟ ٱ ۦ ٱ ۭ ۚ ٱ ۢ . .......... - 10 - 16 189

132ܠ ۞ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٱ ۚ ۥ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ . .......... - 10 - 19 189

133ܠ ٱ ۟ ۟ ٰ۟ ٱ ٰ ٱ ۚ ٰ۟ٓ ٱ . .......... - 10 - 20 189

134ܠ ٱٓ۟ ٰ ۭ ٱ ٱ ٱ ٓ۟ ٓ۟ ٰۭ ٰۭ ۖ ٰ ۚ ٰۥ . .......... - 10 - 31 191

135ܠ ٱ۟ ۭ ۭ ٰ۟ ٰ ٱ ۚ ٰ ۭ . .......... - 10 - 41 194

136ܠ ٓ۟ ۥ ٱ ۥ ۥ ٰۭ ۚ ٰ ٱ ٱ . .......... - 10 - 63 197

137ܠ ٱٰ ٱٰٰ ۢ ۢ ۚ ٱ ٱ ۚ ۟ ٱ ۗ ٱٰ ٱٰ . .......... - 10 - 67 197

138ܠ ٱ ۢ ۢ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱٰ ۖ ٱ ٰ ٓ۟ . .......... - 10 - 70 198

139ܠ ٓ۟ ٱ ٰ ٱ ٰ ٱ . .......... - 10 - 78 199

140ܠ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۙ ٱ . .......... - 10 - 79 199

141ܠ ٱ ۭ ٱ ۚ ٰ ۟ ٱ ۦ ۗ ٱ ٱ ٱٰ . .......... - 10 - 80 200

142ܠ ٱ ٰۢ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ . .......... - 10 - 89 201

143ܠ ٱ ۭ ۭ ۟ ٱ ٰ ۦ ۗ ٱ ۭ . .......... - 11 - 97 202

144ܠ ٓ۟ ٱ ٱ ۦ ٱٰ ٱ ٱ ٱ . .......... - 11 - 104 203

145ܠ ٰۥ ٰ ٰ ٱ ٰ ٰۥ ٰ ۢ ٱ ۦ ۗ ٱ ٱ ٱٰ . .......... - 11 - 109 204

146ܠ ٱٰٓ ٱٰ ٱٰ ٱٰٓ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۗ ٱ . .......... - 11 - 112 205

147ܠ ۢ . .......... - 11 - 126 207

148ܠ ٓ ۚ ٰ ٱٰ ٱ . .......... - 11 - 1 208

149ܠ ٰ ۢ ٱ ٱ ٓ۟ ۗ ٱٰ ٰ ٰۭ . .......... - 11 - 2 208

150ܠ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ۟ . .......... - 11 - 8 209

151ܠ ٱٰ ۖ ۟ ۢ ۦ ٱ۟ ٱ ٱ ٰ . .......... - 11 - 38 213

152ܠ ۦٓ ۚ ٰٔ ۦ . .......... - 11 - 51 214

153ܠ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ۭ ٰ . .......... - 11 - 55 215

154ܠ ٱ . .......... - 11 - 62 216

155ܠ ٱ ۟ ۟ . .......... - 11 - 63 216

156ܠ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ۚ ٱ . .......... - 11 - 66 216

157ܠ ٓ ۚ ٰ ٰۥ . .......... - 11 - 1 221

158ܠ ٓ۟ ٱ ۚ ۭ ۭ . .......... - 11 - 2 221

159ܠ ۟ ۚ ۚ ۥ ۢ ٱ . .......... - 11 - 5 221

160ܠ ٱٰ ۖ ۟ ۢ ۦ ٰۢ ٱ۟ ٱ ٱ ٰ . .......... - 12 - 13 223

161ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ۟ ٰۭ ۟ . .......... - 12 - 16 223

162ܠ ٰ ۢ ۦ ۭ ۦ ٰ ٰٓ ۭ ۚ ٰ۟ٓ ۦ ۚ ۦ ٱ ٱ ۥ ۚ ۢ ۚ ٱ ٰ ٱ . .......... - 12 - 17 223

163ܠ ٱ ٱ ۭ ٱ ٰ . .......... - 12 - 19 223

164ܠ ٰ۟ٓ ۟ ٱ ٱ ۘ ٰ ٱ ۚ ۟ ٱ ۟ . .......... - 12 - 20 224

165ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٓ۟ ۟ . .......... - 12 - 21 224

166ܠ ٓ۟ ٱ ۖ ٓ ۢ . .......... - 12 - 26 224

167ܠ ٱٰ ۖ ٱۥ ۠ ۭٓ . .......... - 12 - 35 225

168ܠ ٓ ۚ ٰ ٱٰ ٱ . .......... - 12 - 1 235

169ܠ ٱ۟ ٱ ۭ ۟ ۢ ۦ ۭ ٰ . .......... - 12 - 9 236

170ܠ ۭ ۥ ٰ . .......... - 12 - 12 - 236
171ܠ ٱٓ۟ ٰٓ ۟ ٰٓ ٱ ٰ . .......... - 13 - 81 245

172ܠ ٱ۟ ٰ ٰ ۭ . .......... - 13 - 93 246

173ܠ ٓ۟ ٰۭ ٱ ٱ ۭ . .......... - 13 - 107 248

174ܠ ٓٓ ۚ ٰ ٱٰ ۗ ٱٓ ٱ ٰ ٱ . .......... - 13 - 1 249

175ܠ ٱ ٱ ٱٰٰ ۢ ۖ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ٱ ۖ ۭ ۢ ۭ ۚ ٱ ٱٰ . .......... - 13 - 2 249

    


: : 01_ ( )     30 2013 - 17:19

176ܠ ٱ ٰ ٱ ۖ ۥ . .......... - 13 - 8 250

177ܠ ٱ ۭ ۢ ٱ ٱ ۭ ۭ ۚ ٱ ٱ ٰۢ ۭ ۥ ۚ ٰ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ۭ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ . .......... - 13 - 17 251

178ܠ ۞ ٱ ٰٓ ۚ ۟۟ ٱٰ . .......... - 13 - 19 252

179ܠ ٱ ٱ ٱٰ . .......... - 13 - 20 - 252
180ܠ ٱ ٱ ۚ ۟ ٱٰ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٰۭ . .......... - 13 - 26 252

181ܠ ٱ ۟ ٱ ۗ ٱ ٱ . .......... - 13 - 28 252

182ܠ ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ٰ ٔۢ . .......... - 13 - 29 253

183ܠ ٰ ۭ ۗ ۟ ۚ ٔۥ ٱ ٰۢ ٱ ۗ ۟ ۟ ٱ ۗ ٱ ۥ ۢ . .......... - 13 - 33 253

184ܠ ۟ ٱ ۚ ٱ ۦ ۚ ٱ . .......... - 13 - 41 254

185ܠ ٓ ۚ ٰ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ٰ ٰ ٱ ٱ . .......... - 13 - 1 255

186ܠ ٱ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ۭ ٰ ۢ . .......... - 13 - 2 255

187ܠ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ۟ٓ ٰۭ ۢ . .......... - 13 - 3 255

188ܠ ۟ ٱ ۢ ۢ ۛ ٱ ۢ ۛ ٱ ۚ ٱٰ ٓ۟ ٓ ٰ ٓ۟ ۦ ۢ ۢ . .......... - 13 - 9 256

189ܠ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۚ ۢ ۢ . .......... - 13 - 19 258

190ܠ ٱ ۭ ۭ ۭ ۢ ۭ ٱ . .......... - 13 - 24 258

191ܠ ۞ ٱ ۟ ٱ ۭ ۟ ٱ . .......... - 13 - 28 259

192ܠ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۭ ۦ ٱٰ ۭ ۖ ٱ ٱ ۦ ۖ ٱٰ . .......... - 13 - 32 259

193ܠ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٱ . .......... - 13 - 39 260

194ܠ ٓ ۚ ٰ ٱٰ ۢ ۢ . .......... - 14 - 1 262

195ܠ ٱ ٰ . .......... - 14 - 46 264

196ܠ ٱ ۟ ٱ . .......... - 14 - 91 267

197ܠ ٱ ٱ ٰ ۚ . .......... - 14 - 96 267

198ܠ ٰٓ ٱ ۚ ٰۥ ٰٰ . .......... - 14 - 1 267

199ܠ ۗ . .......... - 14 - 17 269

200ܠ ٰ ۢ ۖ . .......... - 14 - 21 269

201ܠ ٱ ٰ ٱٰٓ ٓ ۖ ۟ ٱ ۭٓ ۚ ٰٓ ٱ ۢ . .......... - 14 - 28 270

202ܠ ٱ ٰ ٱٰٓ ۙ ٰ ٱ۟ ٱ . .......... - 14 - 32 270

203ܠ ٱ ۟ ٰ . .......... - 14 - 42 271

204ܠ ٱ ۟ ٱٔ ٱ ٱ ٱ . .......... - 14 - 45 272

205ܠ . .......... - 14 - 46 272

206ܠ ٰ ۢ ۭ . .......... - 14 - 47 272

207ܠ ۟ ٰ ٱ ۢ ۟ ٰۥ ٱ ٱ ۭ ٰ . .......... - 14 - 48 272

208ܠ ۟ ٱ ٰۢ ٱ ٱ ۗ ٰ ٰۢ ۢ . .......... - 14 - 79 275

209ܠ ٱ ۟ ۟ ٱ ٰ ۭ ٱ ۟ . .......... - 14 - 88 277

210ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ۟ٓ ٱٰ . .......... - 14 - 108 279

211ܠ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ۚ ۦ ۖ ٱ . .......... - 14 - 125 281

212ܠ ٱ ٰ ٰ ٱ ۭ . .......... - 15 - 14 283

213ܠ ٱ ٰ ۢ ۚ ٰۢ ۭ . .......... - 15 - 21 284

214ܠ ٰ ٱ ٱ ٱٰٓ ٰ ۚ ۭ . .......... - 15 - 40 286

215ܠ ٱ ۟ ٱ ۟ ۭ . .......... - 15 - 48 286

216ܠ ۭ ۚ ۖ ٱ ۢ ۚ ٰ ۖ ٰٓ ۭ . .......... - 15 - 51 287

217ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٰ ٱ ۥ ۥٓ ۚ ۭ . .......... - 15 - 57 287

218ܠ ٱ ۭ ۟ . .......... - 15 - 68 289

219ܠ ٰ ۭ ٱ ۙ ۟ ۦ ۭ . .......... - 15 - 69 289

220ܠ ٱٰ ٱ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ۭ . .......... - 15 - 78 290

221ܠ ۭ ۢ ۢ ٱٰ ٰ . .......... - 15 - 91 291

222ܠ ٱ ٱ ٱٰٓ . .......... - 15 - 92 291

223ܠ ۭ ٰ ٱ ٰ ٰۭ ۥ ۗ ۭ ۭ . .......... - 15 - 93 291

224ܠ ۞ ۟ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ٰٓ ۭ ٱٰ ۭ . .......... - 15 - 99 292

225ܠ ٱ ٱٓ ٰ ٱٰ ۥ ۜ . .......... - 15 - 1 293

226ܠ ٰ ٱ ٱ ۟ ٰ . .......... - 15 - 9 294

227ܠ ٰ۟ٓ ٰ ۢ ٱٰ ۢ ۭ ۢ ۢ ٔ ٱ ۚ ٱ ۭ . .......... - 15 - 31 297

228ܠ ۭ ۥ ۭ . .......... - 15 - 41 298

229ܠ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۖ ٱٰٰ ٱٰٰ ۭ ۭ . .......... - 15 - 46 299

230ܠ ٱ ٰ ٱ ۭ ۭ . .......... - 16 - 79 302

231ܠ ٱ ۟ . .......... - 16 - 101 304

232ܠ ٱ ٓ۟ ۟ ٓ ۚ ٰ ۭ . .......... - 16 - 102 304

233ܠ ٱ ٱٰ ٱ . .......... - 16 - 104 304

234ܠ ٰ۟ٓ ٱ ۟ ٰٔ ۦ ٰ ٱٰ ۭ . .......... - 16 - 105 304

235ܠ ۖ ٰ ٱٰ ٱ ٰۢ ۢ . .......... - 16 - 38 307

236ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٱۦ ۢ ٰ ٰٓ ٱ ۚ ٰ ٰ ٱٰ ۟ ۭ ۭ ۩ . .......... - 16 - 58 309

237ܠ ٱٰ ٰ ۭٔ . .......... - 16 - 67 310

238ܠ ٱ ٰٔ ۭ . .......... - 16 - 77 311

239ܠ ٱ ٱ ٱٰ ۭ . .......... - 16 - 78 311

240ܠ ٱٰ ٱٰ ۭ . .......... - 16 - 83 311

241ܠ ۟ ٰ ۭ . .......... - 16 - 91 311

242ܠ ٱٰ ٱ ٱٰ . .......... - 16 - 5 312

243ܠ ٱ ٰ ۖ ٱ ٱٰ . .......... - 16 - 8 312

244ܠ ٱ ٰ ۥ ٰ . .......... - 16 - 24 313

245ܠ ٱ ۦٓ . .......... - 16 - 31 313

246ܠ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۭ ۭ ۥ ۚ ۭ ٰ ٓ . .......... - 16 - 39 314

247ܠ ٱ ٰٔ . .......... - 16 - 42 314

248ܠ ٱ ٰ ۥ ٰ . .......... - 16 - 43 314

249ܠ ٱ ٱ ۭ ۭ ٱ ۭ ۦٓ ٰۭ ۢ ٰ . .......... - 16 - 53 315

250ܠ ۭ ۭ ۭ . .......... - 16 - 89 318

251ܠ ۖ . .......... - 16 - 93 318

252ܠ ٱ ٰ ۗ ٰ ٰۢ ۟ ٱٰ . .......... - 16 - 128 321

253ܠ ٱ ۢ . .......... - 17 - 1 322

254ܠ ٱٓ۟ ۭ ٱ . .......... - 17 - 21 323

255ܠ ٱ۟ ۦٓ ۭ ۖ ۟ ٰ ۖ ٰ ۗ ٱ ۖ . .......... - 17 - 24 323

256ܠ ٱ ٓ۟ ٱٰٰ ٱ ۭ ٰ ۖ ٱ ۖ . .......... - 17 - 30 324

257ܠ ۭ ۚ . .......... - 17 - 43 325

258ܠ ٱ ٱ ٱ . .......... - 17 - 49 326

259ܠ ۢ ٱ ۖ . .......... - 17 - 67 327

260ܠ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۭ ٱ ۖ ٱ ۗ ٱ ۥ ۚ ٱ ۩ . .......... - 17 - 18 334

261ܠ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ٱٰ ٰ . .......... - 17 - 35 336

262ܠ ٰ ۟ ۚ ٱ ٰ . .......... - 17 - 39 337

263ܠ ٱ ۟ ٰ ۟ ٱ ۗ ٱ ٱ ۢ ٰ ۭ ٰۭ ٰ ٱ ٱ ۭ ۗ ٱ ۥٓ ۗ ٱ . .......... - 17 - 40 337

264ܠ ٱ ٰ ٱ ۟ ٱٰ ۟ ٱٰ ۟ ٱ ۟ ٱ ۗ ٰ ٱ . .......... - 17 - 41 337

265ܠ ۟ ٱ ۭ ۭ ۖ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ٱ . .......... - 17 - 46 337

266ܠ ٱ ۢ ۚ ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ٰ ٱ . .......... - 17 - 56 339

267ܠ ٱ ٱ ۭ ٱ ۗ ٱ ۭ . .......... - 17 - 63 339

268ܠ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ٱ ٱ ۦٓ ۗ ٱ ٱ ۭ ۭ . .......... - 17 - 65 340

269ܠ ٱ ٱٰ . .......... - 17 - 69 340

270ܠ ٱ ٱ ٱ ۗ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ۭ . .......... - 17 - 70 340

271ܠ ٱ ٱٰٓ ۭ ٱ ۚ ٱ ۢ ۭ . .......... - 17 - 75 341

272ܠ ٱ ٰ . .......... - 18 - 2 342

273ܠ ٰ۟ٓ ٱٰ . .......... - 18 - 10 342

274ܠ ٱ ٱ ٰ . .......... - 18 - 11 342

275ܠ ۭ ٰ . .......... - 18 - 35 344

276ܠ ۦ ۢ . .......... - 18 - 55 345

277ܠ ٰ۟ٓ ٰ ٱٰ ٰ . .......... - 18 - 61 346

278ܠ ۟ ٱ ٱ . .......... - 18 - 68 346

279ܠ ۟ ۥ . .......... - 18 - 69 346

280ܠ ۦ ۢ ۚ ٱ ٰ . .......... - 18 - 70 346

281ܠ ٔ ۭ ۭ ۖ ٱٰ . .......... - 18 - 72 346

282ܠ ٱ ٱ ٱ ۚ . .......... - 18 - 96 348

283ܠ ٰ ٰ . .......... - 18 - 105 349
    


: : 01_ ( )     30 2013 - 17:21


284ܠ ٰ ۭ . .......... - 18 - 115 349
285ܠ ٱ ٱ ٱ۟ ٰۢ ۟ ۢ ۖ ۭ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ۭ ٱ . .......... - 18 - 2 350
286ܠ ٱ ۭ ٱ ۭ ۚ ٰ ٱ . .......... - 18 - 3 350
287ܠ ٱٰ ٱ ٰ ۖ ٱٰ ٱ ٰ ۚ ٰ۟ٓ ۖ ۭ ۭ ۭ . .......... - 18 - 26 352
288ܠ ۞ ٱ ٱٰٰ ٱ ۚ ۦ ٰۢ ۖ ٱ ۖ ٱ ۭ ۭ ۢ ٰۢ ۢ ۢ ۢ ٓ ۭ ۚ ٰ ۢ ۗ ٱ ۦ ۚ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ۭ . .......... - 18 - 35 354
289ܠ ٰۢ ۢ ۢ ٰ ۭ ۦ ۭ ۦ ۭ ۚ ٰۢ ۥ ٰ ۗ ٱ ۥ ۭ ۥ . .......... - 18 - 40 355
290ܠ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٰٰٓۢ ۖ ۭ ۥ ۥ ۗ ٱ ۢ . .......... - 18 - 41 355
291ܠ ٱ ۭ ۥ ۥ ۭ ٱ ٰۦ ٱ ۢ ۢ ۢ ۦ ۥ ۖ ۦ ٱٰ . .......... - 18 - 43 355
292ܠ ٱٓ۟ ٱ ۥ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ . .......... - 18 - 50 356
293ܠ ٱٰٰ ٱ ۖ ۟ ۗ ٱ ۢ . .......... - 18 - 64 359
294ܠ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۭ ۥ ۭ ٱ ۢ ۥ ۭ . .......... - 18 - 2 359
295ܠ ٰٓ ۥ ۭ ۚ ٱٰ ۭ . .......... - 18 - 8 360
296ܠ ٱ ۟ ٱٰ ۟ ۭ . .......... - 18 - 9 360
297ܠ ٰ ٱ ۭ ۭ ۭ . .......... - 19 - 24 362
298ܠ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱٰ ۭ . .......... - 19 - 26 362
299ܠ ٱ ٰ ٰ ٰ۟ٓ ۭ ۭ ۭ . .......... - 19 - 34 363
300ܠ ٱ ٰۥ ٰ . .......... - 19 - 43 363
301ܠ ۚ ٱٰ ۖ . .......... - 19 - 44 364
302ܠ ٰ ٱ ۥ ۭ ٱ ۭ . .......... - 19 - 45 364
303ܠ ٱ ٱٰٰ ٱ ۢ ٱٰ ٱ ۚ ٱٰ ٔ ۦ ۭ . .......... - 19 - 59 365
304ܠ ٰ۟ٓ ٱ ۟ ۭ ٰ . .......... - 19 - 75 366
305ܠ ۟ ٱ ۢ ۢ . .......... - 19 - 7 367
306ܠ ٓ ٰٓ . .......... - 19 - 17 367
307ܠ . .......... - 19 - 73 370
308ܠ ٱ . .......... - 19 - 76 370
309ܠ ٱ . .......... - 19 - 78 370
310ܠ ۭ . .......... - 19 - 128 372
311ܠ ٰۢ . .......... - 19 - 133 372
312ܠ ٰ . .......... - 19 - 146 373
313ܠ ٱ ٱ . .......... - 19 - 152 373
314ܠ ٱ ٱٰ . .......... - 19 - 165 374
315ܠ ۞ ۟ ٱ ۟ ٱ . .......... - 19 - 181 374
316ܠ ۥ ٰٓ۟ ٓ ٰٓ . .......... - 19 - 197 375
317ܠ . .......... - 19 - 204 375
318ܠ ٰ . .......... - 19 - 205 375
319ܠ ٱ ٰ . .......... - 19 - 218 376
320ܠ ۢ . .......... - 19 - 225 376
321ܠ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ . .......... - 19 - 3 377
322ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ . .......... - 19 - 5 377
323ܠ ۟ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ . .......... - 19 - 25 379
324ܠ ٱ ٰ ٱ ٱ ۩ . .......... - 19 - 26 379
325ܠ ٱ ٰ ٰ ٱ . .......... - 19 - 28 379
326ܠ ۟ . .......... - 19 - 31 379
327ܠ ٱ ۢ ۭ ٰ . .......... - 19 - 37 380
328ܠ ٱ ۭ ٱ ۚ ۭ . .......... - 19 - 55 381
329ܠ ٱٰٰ ٱ ٱ ۭ ۢ ۦ ۢ ۢ۟ ۗ ٰۭ ٱ ۚ ۭ . .......... - 20 - 60 382
330ܠ ٱ ۭ ٰ ٰۭ ٰ ٱ ۗ ٰۭ ٱ ۚ . .......... - 20 - 61 382
331ܠ ٱ ٱٓ ٱ ۗ ٰۭ ٱ ۚ ۭ . .......... - 20 - 62 382
332ܠ ٰ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ۦٓ ۗ ٰۭ ٱ ۚ ٰ ٱ . .......... - 20 - 63 382
333ܠ ۟ ٱ ۥ ٱ ٱ ۗ ٰۭ ٱ ۚ ۟ ٰ ٰ . .......... - 20 - 64 383
334ܠ ۟ ٱ ۟ ٱ ۚ ٰ ٰۢ ۢ . .......... - 20 - 86 384
335ܠ ٱ ٓۢ ٱ ٱ ۖ ٰ ٰ ٰ ۟ۦٓ ۚ ۟ ۭ ٰ . .......... - 20 - 32 389
336ܠ ٱ ٰ ٱٰ ۦ ۦ . .......... - 20 - 52 392
337ܠ ٰ۟ٓ ۟ ٱ ٱ ٰ . .......... - 20 - 54 392
338ܠ ٰ ۭ ٰ ٰ ٰ ٱٰ ٱ ٱٰ ٱ . .......... - 20 - 61 393
339ܠ ٓٓ . .......... - 20 - 1 396
340ܠ ٱ ٓ۟ ٓ۟ . .......... - 20 - 2 396
341ܠ ٱ ٱٔ ۚ . .......... - 20 - 4 396
342ܠ ۟ ٱ ٱ ۥٓ ۚ ٰ ٱ ۭ . .......... - 20 - 19 398
343ܠ ٱ ٱ ٱ ۖ ۦٓ ۟ ٱ ٱ ٱٰ . .......... - 20 - 29 399
344ܠ ٱ ٱٰ ٱٰ ۖ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ۗ ٱ . .......... - 20 - 45 401
345ܠ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ۭ ٰ ۢ . .......... - 21 - 51 402
346ܠ ٱ ۟ ٰ . .......... - 21 - 59 403
347ܠ ٱ ٱ ۦ ۥٓ ۚ ٱ ۭ . .......... - 21 - 62 403
348ܠ ۟ ۭ ٱ ۚ ٱٰ ٱ . .......... - 21 - 67 404
349ܠ ٓٓ . .......... - 21 - 1 404
350ܠ ۟ ٓ ۗ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۢ ۭ ۗ ۭ ٱ ٰ . .......... - 21 - 8 405
351ܠ ۟ ٱ ۟ ٰ ٱ ۚ ٓ۟ ۭ ۟ ٱ ٱٰ ۖ ٱ ٰ ٓ۟ . .......... - 21 - 9 405
352ܠ ٱ ۟ ٱ ۥ . .......... - 21 - 11 405
353ܠ ٰۭ ۟ ۦ . .......... - 21 - 35 408
354ܠ ۟ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰۢ ۢ . .......... - 21 - 37 408
355ܠ ٱ ٱ ۖ ٰ ۢ ۚ ٰۥ ٰٰ . .......... - 21 - 40 408
356ܠ ٱ ٱ ٱٰ ۭ ۥ ٱ ۥ ۭ ٱ ٰۦ ۖ ۦ ۦٓ . .......... - 21 - 48 409
357ܠ ۞ ٱ ٱ ۢ ۢ ۢ ۭ ۢ ۢ ۭ ۭ ۚ ۖ ٱ ٱ . .......... - 21 - 54 410
358ܠ ٓٓ . .......... - 21 - 1 411
359ܠ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ . .......... - 21 - 4 411
360ܠ ٰ۟ٓ ٰ ۭ ۖ ٰ۟ٓ ٱ . .......... - 21 - 5 411
361ܠ ۟ ٱ ٱٰٰ ٱ ۥ ٰۭ ۭ ۗ ٱ ٰ ٱ ۢ ۭ ٰۢ ۢ . .......... - 21 - 20 413
362ܠ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۭ ٓ ٰٓ ۢ ۭ ٱ ۭ . .......... - 21 - 29 414
363ܠ ٱ ٱ ٱ ٰۦٓ ۚ ٰ ٰۢ ۢ ۢ . .......... - 21 - 31 414
364ܠ ٓٓ . .......... - 21 - 1 415
365ܠ ٱٰ ۚ ٱ ۭ ٰ ۢ . .......... - 21 - 3 415
366ܠ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ۢ ٱٰ ٱ ۖ ۦ ۢ ۚ . .......... - 21 - 4 415
367ܠ ٱٓ ۥ ۖ ٱٰ ۢ . .......... - 21 - 7 415
368ܠ ۭ ۭ ۚ ۥ . .......... - 21 - 18 416
369ܠ ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ٰ ٱٰ ۢ ۟ . .......... - 21 - 19 416
370ܠ ٱ ٰ ۚ ٰ ٰ ۖ . .......... - 21 - 26 417
371ܠ ۟ ٱ ٱ ٱ ۦ ۭ ٰ ۖ . .......... - 21 - 27 417
372ܠ ٱ ٱ ۚ ٓ۟ ٰ ٱ ٰ ۚ ۭ ۦ ٰ ۚ ٱ ۭ . .......... - 21 - 5 418
373ܠ ٱ ٰ ٱ ۖ ٰۥٓ ٰ ۗ ۟۟ ٱ ٰ ۢ ٰ ٱ ٱ ٱٰ ٓ۟ ٰٓ ۭ ۚ ٰ ٱٰ ۭ . .......... - 21 - 6 418
374ܠ ۖ ٱ ٱ ٰ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ۟ٓ ۟ ٱ ٰ ۚ ٰ ٱ ۭ . .......... - 21 - 19 420
375ܠ ٱ ٰٰ ٱ ۥ ٱ ۗ ٰ ٱ ۭ . .......... - 22 - 39 423
376ܠ ٱ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ . .......... - 22 - 1 428
377ܠ ٰ ٱ ۦ ۢ ۗ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ . .......... - 22 - 8 429
378ܠ ۟ ٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ۭ ٱ ۚ ٰ ۭ ۢ ۢ . .......... - 22 - 9 429
379ܠ ٱ ٰٰۢ ٱ ۖ ٱ۟ ٰ ۖ ۭ . .......... - 22 - 11 429
380ܠ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱٰٓ ۟ٓ ۢ ٰ ٰ ٰ ۚ ٱ ۚ ٱ ٰ ۢ ۭ . .......... - 22 - 1 434
381ܠ ٱ ۟ ۭ ۭ ۖ ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ۭ ۭ . .......... - 22 - 7 435
382ܠ ۥ ٓ ۦ ۭ ۖ ٱ ۖ ٰ ۚ ٱ ۢ . .......... - 22 - 8 435
383ܠ ٱ ٱ ۭ ۦ ٰۢ ٰ ۚ ٱ ۢ ۭ ۭ ٰ ۭ . .......... - 22 - 27 437
384ܠ ٱٓ ٱ ۦ ۭ ۭ . .......... - 22 - 35 438
385ܠ ٱۭ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ۦ ۚ ٱ ۚ ٱ ۭ ۖ ٱ . .......... - 22 - 43 439
386ܠ ۟ ٱ ۟ ٰ ٱ ٓ۟ ۭ ۚ ٱ ۥ ۢ ٱٰٰ ٱ ۚ ۥ ۭ ۭ . .......... - 22 - 44 439
387ܠ ٱ۟ ٔ ۭ . .......... - 22 - 21 441
388ܠ ۦٓ ٱٰ ۢ ٰ ۭٔ . .......... - 22 - 23 441
389ܠ ۟ ٱ . .......... - 23 - 31 442
390ܠ ۞ ٰٓ ۟ ٱٰ ۖ ۥ ۭ ۭ . .......... - 23 - 60 444
391ܠ ٱ ٱ . .......... - 23 - 64 444
392ܠ ٱ ٰٓ ٰ ۟ . .......... - 23 - 65 444
393ܠ ۟ ٰۭ ٰ . .......... - 23 - 71 445
394ܠ ٱٰ ٰ ۢ ۭ ۭ . .......... - 23 - 77 445
395ܠ ٱ ٱ ٱ ۭ . .......... - 23 - 80 445
396ܠ ٱ ٱٰٰ ٱ ٰ ٰٓ ۚ ٰ ٱٰ ٱ . .......... - 23 - 81 445
397ܠ ۭ ٰ . .......... - 23 - 16 446
398ܠ ٱ . .......... - 23 - 17 446
399ܠ ۞ ٱ۟ ٱ ۟ ٰ ۟ . .......... - 23 - 22 446
400ܠ ٰ۟ٓ ۭ ۭ . .......... - 23 - 41 447
401ܠ ۭ ٰ . .......... - 23 - 53 448
402ܠ . .......... - 23 - 58 448
403ܠ ٰ ۭ ٱ . .......... - 23 - 62 448
404ܠ ۭ ٱ . .......... - 23 - 86 449
405ܠ ۭ ٱٰ . .......... - 23 - 125 450
406ܠ ٱ ٱ . .......... - 23 - 126 450
407ܠ ٱٰٓ ٰۭ ٰ . .......... - 23 - 150 451
408ܠ . .......... - 23 - 151 451
409ܠ ٱ ٱ . .......... - 23 - 153 451
410ܠ . .......... - 23 - 155 452
411ܠ ٰۭ ۭ . .......... - 23 - 156 452
412ܠ . .......... - 23 - 176 452
413ܠ ٱ ٰۭ ٰ ۖ ٰ ۭ . .......... - 23 - 5 453
414ܠ ٱ ۢ ۚ ۢ ۖ ۟ . .......... - 23 - 8 453
415ܠ ٱ ٱ . .......... - 23 - 9 453
416ܠ ٱٰٰ ٱ ۖ ۟ ٱٰ . .......... - 23 - 10 453
417ܠ ٱ ٰ ٱ ۥ ٱ ۖ ۥٓ . .......... - 23 - 17 454
418ܠ ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٱ . .......... - 23 - 28 455
419ܠ ٱ ۖ ٰ ۢ ۭ ۭ . .......... - 23 - 42 455
420ܠ ٰ ٱٰ . .......... - 23 - 63 457
421ܠ . .......... - 23 - 68 457
422ܠ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ۟ ۦٓ ٱ ٰٓ ٱ ۗ ٱ ٰۭ ۭ . .......... - 23 - 3 458
423ܠ ٰ ٱ ۭ ۭ ٱ ۟ ۦ ۗ ٱ ٱ ۗ ۟۟ ٱٰ . .......... - 23 - 9 459
424ܠ ٱ ٱ ۥٓ ۚ ٰ۟ٓ ٱ ٰ ٱ ۖ ٰ۟ٓ ۟۟ ٱٰ . .......... - 23 - 18 460
425ܠ ٱ ٱ . .......... - 23 - 19 460
426ܠ ٱ ٱ ۭ ۥ ٰ ٱ ۦ ۭ ٰۥ ٰ ۭ ۥ ٰ ۚ ٰ ٰ ۟ ٱٰ . .......... - 23 - 21 460
    


: : 01_ ( )     30 2013 - 17:23

427ܠ ٱ ۥ ٰ ٰ ۢ ۦ ۚ ۭ ٰ ٱ ۚ ٰ۟ٓ ٰۢ . .......... - 23 - 22 461

428ܠ ٱ ٱ ٰۭ ٰۭ ٱ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ۦ ۚ ٱ ۥ . .......... - 23 - 23 461

429ܠ ۦ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٰ ۟ . .......... - 23 - 24 461

430ܠ ٱ ۥ ۖ ٱ ۦ ۚ ٱ ۥ ۢ . .......... - 24 - 36 462

431ܠ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٰ ٱ ٱٰٓ ٰٓ ۢ ۚ ٰ ٰۢ ۢ . .......... - 24 - 42 463

432ܠ ٱ۟ ٱ ۚ ۟ ۭٔ . .......... - 24 - 43 463

433ܠ ٓ۟ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰۢ ۢ . .......... - 24 - 52 464

434ܠ ۭ ٰٰ ٰ ۢ ٱ ٱٰ . .......... - 24 - 56 464

435ܠ ٱ ٰ ٱ . .......... - 24 - 57 - 465
436ܠ ٱ ۭ ٱ . .......... - 24 - 58 465

437ܠ ٱ ٰ ۢ ۖ ٰ ۢ ۭ . .......... - 24 - 62 465

438ܠ ٱ ٱ ۥ ۦ ۟ ۢ ۭ ۭ ٱ ۟ ٱ۟ ٱ . .......... - 24 - 7 467

439ܠ ٱ ٰ ۭ ۚ ٱ ۚ ٱ ٱ . .......... - 24 - 17 469

440ܠ ۞ ۟ ٱ ۟ ٰ ٱ ۟ ۚ ۟ ۭ ۭ ٱ ٱ ٱ ۢ . .......... - 24 - 21 469

441ܠ ٱ ٰ ٓ ٰ ٱ ٰ ٰ ۖ ٱ ٱ ۟ ۚ ٰ ٱ ٰ ۢ ۢ . .......... - 24 - 35 471

442ܠ ٰ ٱٰٰ ٰٓ ٰ ٰ ۥ ٰۭ ۚ ٰ ٓ ۦ ٱ ۚ ۢ . .......... - 24 - 37 471

443ܠ ٱ ۭ ۭ ۖ ٱ ٓ۟ ٱ . .......... - 24 - 46 472

444ܠ ٱ ٱ ٱ ۟ ٱ ۚ ٱ ٱ ٰ ٱ . .......... - 24 - 61 474

445ܠ ٱ ٱ ٱ ۭ ٱ ۭ ٱٰ ۚ ٰ ٱ ۖ ٱ ٱٰ . .......... - 24 - 64 474

446ܠ ٱ ٰ ٓ ٰ ٱ ٰ . .......... - 24 - 69 475

447ܠ ٱ ۟ ٱٰ ۦ ۖ . .......... - 24 - 70 475

448ܠ ٱٓ۟ ٰ ٰ ۖ ٱ . .......... - 24 - 76 475

449ܠ ٱ ٱ ٱٰ ۟ . .......... - 24 - 79 476

450ܠ ۟ ٱ ۟ ٰ ٱ ۚ ٓ۟ ۭ ۭ ٱ ٰ ۟ . .......... - 24 - 82 476

451ܠ ٱ ٱٰ ٱ ٰ . .......... - 24 - 7 477

452ܠ ۢ ۗ ۥ ۢ ۢ . .......... - 25 - 54 482

453ܠ ٱ۟ ۦٓ ۖ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ۢ ۭ . .......... - 25 - 9 483

454ܠ ٱ ٱٓ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ۭ . .......... - 25 - 17 485

455ܠ ٱ ۢ ۦ ۖ ٱ ٱ . .......... - 25 - 19 485

456ܠ ٰٓ۟ ۟ ٱ ۢ ٱ ۚ ٱ ۗ ٱٰ ۭ . .......... - 25 - 21 485

457ܠ ٱٰ ٱ ۭ ۖ ٱ ٰ ۗ ٱ ٱٰ ٱ ٰۦٓ ۚ ۥ ۢ ٱ . .......... - 25 - 24 486

458ܠ ۟ ۢ . .......... - 25 - 34 487

459ܠ ٱ۟ ۭ ۥ ٱ ۚ ۢ ۢ ۢ . .......... - 25 - 47 488

460ܠ ۭ ٰۭ ۖ ۚ ۥ ۭ ۭ . .......... - 25 - 50 488

461ܠ ٱ ۭ . .......... - 25 - 5 489

462ܠ ٱ ٱ ۭ ۭ . .......... - 25 - 10 489

463ܠ ٱ ۢ ٰ ٱ . .......... - 25 - 16 490

464ܠ ۟ ٱ ٱ ۢ . .......... - 25 - 18 490

465ܠ ٰ ٰۭ ۦ ۦ . .......... - 25 - 21 490

466ܠ ۚ ٱٰ ٱ ۚ ۢ ٰۢ ۭ ۭ ۗ ۭ . .......... - 25 - 32 491

467ܠ ٱ ٱ ٰۢ ۢ . .......... - 25 - 40 492

468ܠ ٱ ٰ . .......... - 25 - 42 492

469ܠ ۠ ۭ ٰ ٱ ۭ . .......... - 25 - 52 493

470ܠ ٱ ۭ ٱ . .......... - 25 - 67 494

471ܠ ٱ ۟ ٰٔ ۟ . .......... - 25 - 69 494

472ܠ ٱ۟ ٱ ٰ . .......... - 25 - 70 494

473ܠ ٓ۟ ۭ . .......... - 25 - 79 495

474ܠ ٰ ۚ ٰ . .......... - 25 - 80 495

475ܠ ۭ ۚ . .......... - 25 - 5 496

476ܠ ٰ ٱٰ ۭ ۭ . .......... - 25 - 13 496

477ܠ ٓ۟ ٱ ۖ ۭ . .......... - 25 - 18 496

478ܠ ۢ ٱ ۚ ٰ ۖ ۟ . .......... - 25 - 37 497

479ܠ ۞ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ۟ ۦ . .......... - 25 - 12 499

480ܠ ٱ ٱ۟ ٱٔ ٱ ۟ ۟ ٱٰٰ ۭ ۚ . .......... - 25 - 21 500

481ܠ ٱ ٰۥ ٰ ٱ ٰ ۢ ٰ ۦ ۦ ٰ ۦ ٰۭ ۢ ٱ ۚ . .......... - 25 - 23 501

482ܠ ٱٰ ۖ ٱۥ ٱ ٔ ۖ ۖ ٰ ۦ ۢ ۖ ٱ ٱ . .......... - 26 - 8 503

483ܠ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ٰ ۢ ۟ . .......... - 26 - 14 503

484ܠ ٰ۟ٓ ٱ ۟ ٔ ٓ ٰ ٱ ۖ ٱ ٱ ۟ . .......... - 26 - 16 504

485ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٓ ۢ ٱ ٱ ۖ ۟ ٰ . .......... - 26 - 18 504

486ܠ ۟ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ٰ ٰٓ ۦ ٱٰ ۚ ٰٓ ۥ ٰ ۢ ۭ . .......... - 26 - 33 - 506

487ܠ ٱ ۟ ۟ ٱ ٰ . .......... - 26 - 1 507

488ܠ ۞ ۟ ٱ ۟ ٰ ٱ ۚ ٱ ۖ ٰ ٰ . .......... - 26 - 10 507

489ܠ ٰ ۢ ۦ ۥ ٓ ۦ ٱٓ۟ . .......... - 26 - 14 508

490ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٰٓ ٰ . .......... - 26 - 23 509

491ܠ ٱ ٰ . .......... - 26 - 24 509

492ܠ ٱ ٱ ٰ . .......... - 26 - 29 509

493ܠ ۭ ۖ ٰ ۢ ۭ . .......... - 26 - 3 518

494ܠ ٓ۟ ٱ ٰ ٰ ۢ . .......... - 26 - 6 518

495ܠ ٱ ٱ ۚ ۢ ۢ ۢ . .......... - 26 - 15 518

496ܠ ۢ . .......... - 26 - 24 519

497ܠ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ . .......... - 26 - 26 519

498ܠ ٱ ٰۢ ۖ ٰ ٱ . .......... - 26 - 34 519

499ܠ ٱ ۢ . .......... - 26 - 11 521

500ܠ ۟ ۦ ۚ ۭ . .......... - 27 - 53 523

501ܠ ٱ ۢ . .......... - 27 - 12 523

502ܠ ٰ . .......... - 27 - 15 524

503ܠ ٱ ٱٓ۟ ۟ ۖ . .......... - 27 - 16 524

504ܠ ۭ ۦ ٱ . .......... - 27 - 30 524

505ܠ ٰ ٰ ۚ ۭ . .......... - 27 - 32 525

506ܠ ۥ ۚ . .......... - 27 - 33 525

507ܠ ۟ ٱٰ . .......... - 27 - 35 525

508ܠ ۟ ٱٰٰ ٱ ۚ . .......... - 27 - 36 525

509ܠ ٱۣ . .......... - 27 - 37 525

510ܠ ۭ ۖ ٰۢ . .......... - 27 - 38 525

511ܠ ٱٰ ٱ . .......... - 27 - 39 525

512ܠ ٔ ۭ ۢ . .......... - 27 - 40 525

513ܠ ٱ . .......... - 27 - 41 525

514ܠ ۭ ۖ ٱ ۟ ٱ . .......... - 27 - 42 525

515ܠ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ . .......... - 27 - 43 525

516ܠ ٰۥ ٰ ٰ . .......... - 27 - 12 526

517ܠ ٱٰ ٱٰ . .......... - 27 - 19 526

518ܠ ٱ ٱٰ . .......... - 27 - 21 526

519ܠ ٰ ٰ . .......... - 27 - 24 526

520ܠ ٱ ٰٓ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ۚ ٱ ۭ ٰ ۖ ٓ۟ ۖ ٱٰٓ . .......... - 27 - 32 527

521ܠ ٱ ٰ . .......... - 27 - 33 527

522ܠ ۥ ٱ ٰٓ . .......... - 27 - 35 527

523ܠ ٰ . .......... - 27 - 36 527

524ܠ ۭ ٰ . .......... - 27 - 38 527

525ܠ ٱ . .......... - 27 - 57 528

526ܠ ٰ ٱ . .......... - 27 - 59 528

527ܠ ٱ ٱ ٱ ٱ . .......... - 27 - 1 528

528ܠ ٱ ۢ ۭ . .......... - 27 - 25 529

529ܠ ۭ ٰ۟ٓ ۭ ٱ . .......... - 27 - 43 530

530ܠ ۭ ۭ . .......... - 27 - 44 530

531ܠ ٱٰ . .......... - 27 - 1 531

532ܠ ٱ ٱ ۢ . .......... - 27 - 5 531

533ܠ ۟ ٱ . .......... - 27 - 8 531

534ܠ ٰ . .......... - 27 - 11 534

535ܠ . .......... - 27 - 48 535

536ܠ . .......... - 27 - 58 536

537ܠ . .......... - 27 - 59 536

538ܠ . .......... - 27 - 63 536

539ܠ . .......... - 27 - 64 536

540ܠ . .......... - 27 - 68 536

541ܠ . .......... - 27 - 69 536

542ܠ . .......... - 27 - 71 536

543ܠ . .......... - 27 - 72 536

544ܠ ٰ . .......... - 27 - 81 537

545ܠ ۞ ۖ . .......... - 27 - 16 539

546ܠ ۚ . .......... - 27 - 17 539

547ܠ ۖ ۖ ۚ . .......... - 27 - 20 540

548ܠ ۗ . .......... - 27 - 24 540

549ܠ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ ٱٰٓٔ ۚ ۭ ٱ ۭ ۚ ٱ ۭ . .......... - 28 - 2 542

550ܠ ٱ ٱٰٰ ٱ ۖ ٰ ٰ ٰ ٰ ۟ ۖ ۟ ٱٰ ۚ ٱ . .......... - 28 - 7 543

551ܠ ٱ ۟ ٱٰ ۟ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ۚ ۖ ٱ . .......... - 28 - 8 543

552ܠ ۟ ٰ ٰۢ ۚ ۟ ٱ ۟ ٱٰ ۟ ٱٰ ۟ ٱ ۥ ۚ ٱ ۢ . .......... - 28 - 13 544

553ܠ ۞ ٱ ۟ ٱ ٱ . .......... - 28 - 14 544

554ܠ ٱ ۭ ۖ ۟ . .......... - 28 - 15 544

555ܠ ٱٓ۟ ٰ ۭ ۟ ٱ ۭ ۭ . .......... - 28 - 16 544

556ܠ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ۚ ٱٰ ٱٰ . .......... - 28 - 19 544

557ܠ ۞ ٱ ۟ ٰ ٱ ۟ ٱٰ ۭ ٱ ٰ . .......... - 28 - 11 547

558ܠ ٱٓ۟ ٰ ۭ ۟ ٱ ۚ ۟ . .......... - 28 - 2 554

559ܠ ۟ ٱ ۟ ۟ ۭ . .......... - 28 - 5 556

560ܠ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ . .......... - 28 - 13 557

561ܠ ۟ ۚ ٰ۟ ۢ ۟ ٰ ۚ ٔ ۖ ۟ ۢ ۖ ۥٓ ٰ . .......... - 28 - 6 559

562ܠ ٱ ۭ ۭ ۖ ٱ۟ ٱ ٰٓ۟ ٱٰ ٱ ۟ ۚ ٱ ۭ . .......... - 28 - 10 559

563ܠ ٱ ٱ ٰٰۢ ٱ ٱ ٓ۟ ٱ ٰ ۢ ۭ ٱ ۢ . .......... - 28 - 12 559

564ܠ ٱ ٱ ٱٰ ۭ ۚ ٱ ٱ . .......... - 29 - 2 562

565ܠ ٱ ٰٰۢ ۭ ۖ ٰ ٱٰ ٰۢ ۖ ٱ ٱ ٰ ۢ . .......... - 29 - 3 562

566ܠ ٱ ٱ . .......... - 29 - 14 563

567ܠ ٱ ٱ . .......... - 29 - 16 563

568ܠ ٱ ۭ ۖ . .......... - 29 - 17 563

569ܠ ۟ ٱ ٰٰٓۢ ۚ ٱٰ ۚ ۥ ۭ . .......... - 29 - 19 563

570ܠ ٰ ٱ ۭ ٱٰ ۚ ٱٰ . .......... - 29 - 20 563

571ܠ ٰ ٱ ۥ ۚ ۟ ۢ . .......... - 29 - 21 563

572ܠ ٰ ۦٓ ٰٓ ٰ ٰۢ ۢ . .......... - 29 - 22 563

573ܠ ۢ . .......... - 29 - 14 564

574ܠ ٱ۟ ٰ ٰ . .......... - 29 - 22 565

575ܠ ٱ ۭ . .......... - 29 - 24 565

576ܠ ٱ ٱ . .......... - 29 - 35 565

577ܠ ٰۭ . .......... - 29 - 37 565

578ܠ ٰ ٰ ٰ ٱٰ ۙ . .......... - 29 - 39 565

579ܠ ۟ ۟ ٰ . .......... - 29 - 41 565
    


: : 01_ ( )     30 2013 - 17:24

580ܠ ٔ ۭ ۢ . .......... - 29 - 46 566

581ܠ ٱ . .......... - 29 - 47 566

582ܠ ٱ . .......... - 29 - 1 566

583ܠ ٱ ٰ . .......... - 29 - 23 569

584ܠ ٰ۟ٓ ٰۢ . .......... - 29 - 35 569

585ܠ ٱۢ ۢ . .......... - 29 - 38 569

586ܠ ٱ۟ ٱ ٱ . .......... - 29 - 3 570

587ܠ ۟ ٱ ٰٰۢ ۭ . .......... - 29 - 15 571

588ܠ ٱ . .......... - 29 - 4 574

589ܠ ٱ ۢ ۦ ۚ ۥ . .......... - 29 - 18 574

590ܠ ٱٰ ۥ . .......... - 29 - 3 577

591ܠ ٰ ٰ . .......... - 29 - 34 578

592ܠ ٱٰ . .......... - 29 - 36 578

593ܠ ۭ ۢ ٰ . .......... - 29 - 37 578

594ܠ ٰ ٰ ٰٓ ۦ ٱٰ . .......... - 29 - 40 578

595ܠ ٱ . .......... - 29 - 16 580

596ܠ ۢ ۢ . .......... - 29 - 20 581

597ܠ ٱ . .......... - 29 - 25 581

598ܠ ۭ ٰۭ . .......... - 29 - 26 581

599ܠ ٱٓ۟ ٰ ۦ . .......... - 29 - 29 581

600ܠ ٱٓ۟ ٰ ۢ ٰ ۢ . .......... - 29 - 30 581

601ܠ ٱ . .......... - 30 - 3 582

602ܠ ٱ ٰۭ . .......... - 30 - 6 582

603ܠ ٰ ٰۭ . .......... - 30 - 9 583

604ܠ ٰۭ ۭ . .......... - 30 - 11 583

605ܠ ٱ ٰ ۥ ٰ . .......... - 30 - 17 584

606ܠ ٱ ۚ ٰ . .......... - 30 - 27 584

607ܠ ٰ . .......... - 30 - 31 584

608ܠ ٱٰ . .......... - 30 - 2 585

609ܠ ٱٰٓ . .......... - 30 - 4 585

610ܠ ٱٰ . .......... - 30 - 5 585

611ܠ ٱ ۭ . .......... - 30 - 25 585

612ܠ ٰ۟ٓ ٱ ٱ . .......... - 30 - 42 585

613ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 16 586

614ܠ ٱ ٰ . .......... - 30 - 7 587

615ܠ ٱ ٱ۟ ٱ . .......... - 30 - 2 587

616ܠ ٰ۟ٓ . .......... - 30 - 4 587

617ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 11 588

618ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 5 590

619ܠ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۚ ٱ ٰ ۢ . .......... - 30 - 9 590

620ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 3 591

621ܠ ٰ . .......... - 30 - 2 591

622ܠ ٰ . .......... - 30 - 12 591

623ܠ ٱ . .......... - 30 - 17 592

624ܠ . .......... - 30 - 6 593

625ܠ ٱ ٱٰ . .......... - 30 - 8 593

626ܠ ٱ ۟ ٱٰ . .......... - 30 - 11 593

627ܠ ٱٓ ٰ ۭ ۭ . .......... - 30 - 28 594

628ܠ ۭ . .......... - 30 - 5 594

629ܠ ۥٓ . .......... - 30 - 7 594

630ܠ ۥ . .......... - 30 - 8 594

631ܠ ٰۭ ۢ ۢ . .......... - 30 - 14 594

632ܠ ۭ ۢ . .......... - 30 - 16 594

633ܠ ٰ۟ٓ ٰ ٱ . .......... - 30 - 18 594

634ܠ ٰ . .......... - 30 - 16 596

635ܠ ٰ . .......... - 30 - 18 596

636ܠ ۭ ٰٔ . .......... - 30 - 6 596

637ܠ . .......... - 30 - 1 596

638ܠ ٱٓ . .......... - 30 - 3 596

639ܠ ٱ ٱٰ . .......... - 30 - 8 597

640ܠ ٱ ٱ ٱ . .......... - 30 - 1 597

641ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 3 597

642ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 4 597

643ܠ ٱٰٓ . .......... - 30 - 7 597

644ܠ ٱ ٰ . .......... - 30 - 9 597

645ܠ ٱٰٓ . .......... - 30 - 11 597

646ܠ ٱٰٓ . .......... - 30 - 12 597

647ܠ ٰٓ . .......... - 30 - 13 597

648ܠ ٱ ٰ . .......... - 30 - 14 597

649ܠ ۞ ٱ . .......... - 30 - 9 599

650ܠ ٱ . .......... - 30 - 1 600

651ܠ ٰ ٱ . .......... - 30 - 1 600

652ܠ ٱ ۭ ۥ . .......... - 30 - 2 601

653ܠ ٱ ٱٔ . .......... - 30 - 7 601


654ܠ ٰ ٱ . .......... - 30 - 1 601

655ܠ ۢ . .......... - 30 - 2 601

656ܠ ٱٓ ۢ ۭ . .......... - 30 - 4 602

657ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 1 602

658ܠ ٱ . .......... - 30 - 5 602

659ܠ ٱ . .......... - 30 - 6 602

660ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 2 604

661ܠ ٱ ٱ . .......... - 30 - 5 604


    
 
01_ ( )
    
1 1

:
-  ::  /  ::  -